DJEČJI DOM ZAGREB I EU PROJEKTI

Zahvaljujući činjenici da je nadležno ministarstvo donijelo sredinom veljače ove godine Individualni plan transformacije i deinstitucionalizacije Dječjeg doma Zagreb ispunjena je pretpostavka da Dom može aplicirati na natječaje za EU projekte koji podržavaju procese transformacije ustanove i širenje izvaninstitucionalnih usluga. Plan transformacije predviđa u naredne 3 godine smanjivanje kapaciteta institucionalne usluge smještaja na 6% sa sadašnjih 30%, širenje izvaninstitucionalnih usluga (organizirano stanovanje, savjetovanje i pomaganje, rana intervencija) na 94% sa sadašnjih 70% uz povećanje broja korisnika u svim uslugama (djeca, mladi, obitelji) s aktualnih 340 na 450 korisnika.

 

Dom se prijavio kao nositelj ili partner na 3 EU natječaja: na ERDF za poboljšanje infrastrukture za pružanje izvaninstitucionalnih usluga na bespovratna sredstva u iznosu od 15.500.000,00 kn (adaptacija 3 objekta Podružnice A.G.Matoš i adaptacija Podružnice I.G.Kovačić u svrhu pružanja usluga organiziranog stanovanja te savjetovanja i pomaganja), na ESF za razvoj izvaninstitucionalnih usluga na iznos bespovratnih sredstava od 6.000.000,00 kn (širenje usluga savjetovanja i pomaganja udomiteljskih i primarnih obitelji te usluga rane intervencije, nabava vozila za mobilne timove, opremanje sobe za senzornu integraciju i dr.), na ESF za nastavak osobnog mentorstva mladih s ciljem osamostaljivanja i zapošljavanja – max. iznos do 1.500.000,00 kn.

 

U pripremi je projekt Doma za ESF za uslugu obiteljskog mentorstva što bi bilo testiranje nove socijalne usluge za obitelji u riziku od izdvajanja djece, a s ciljem prevencije institucionalizacije (u okviru mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora).

 

Očekujemo da projekti od strane nadležnih institucija budu prihvaćeni i da od jeseni krenemo s provedbom navedenih aktivnosti u naredne 3 godine, odnosno 1,5 godine, a sve u interesu naših korisnika, djece, mladih, udomiteljskih i primarnih obitelji.