Nazorova – Socijalne usluge

Pružanje socijalnih usluga djeci bez roditelja ili djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Smještaj i boravak djece

• Privremeni smještaj – do 6 mjeseci, iznimno do godine dana

• Cjelodnevni boravak do 12 sati dnevno

• Poludnevni boravak do 8 sati dnevno

• Tjedni smještaj

 

Osnovne usluge
Stanovanje, prehrana, odijevanje, njega i briga o zdravlju, odgoj i emocionalna podrška, usluge socijalnog rada, usluge psihološke podrške.


Dodatne usluge
Pedijatra, logopeda, fizioterapeuta, pedagoga, pedodonta, po potrebi fizijatra.

Smještaj trudnica i majki

Trudnice i majke se smještavaju na Majčinski odjel zbog ugrožavajućih obiteljskih, stambenih i materijalnih uvjeta.

Osim usluga za zadovoljenje osnovnih potreba, pomoći i podrške u skrbi za dijete, osigurane su im dodatne usluge; ginekološka skrb, edukacija s područja skrbi o djetetu, partnerskih odnosa, pomoć pri ostvarivanju prava za dijete i sebe