A.G.Matoš- Metode rada

Prilagođavanje potrebama svakog korisnika ponaosob.

Metode

rada:

U radu s korisnicima stručni djelatnici metode i tehnike rada prilagođavaju potrebama svakog korisnika ponaosob.

 

Stručni djelatnici primjenjuju socijalno-pedagoške metode rada u grupnom, individualnom i individualiziranom pristupu : savjetodavni odgojni rad,  kreativne metode socijalnog rada, individualizirano poučavanje,  učenje socijalnih vještina, učenje konstruktivnih komunikacijskih vještina;

 

Korisnicima su dostupne terapijske tehnike : realitetna terapija, muzikoterapija, art terapija,obiteljska terapija, modifikacija ponašanja, medijacija ;